Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: BWM Projectsupport Installatietechniek (hierna te noemen BWM Projectsupport)
  Ingeschreven bij de KVK te ‘s Hertogenbosch, KVK nummer: 87584689
  Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Artikel 2: Algemeen
a. Door ondertekening van deze opdracht verklaart opdrachtgeven dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen   
  doordat: de leveringsvoorwaarden zijn toegevoegd aan de hem toegezonden offerte dan wel voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter    
  hand is gesteld of hem is aangeboden de leveringsvoorwaarden kosteloos toe te zenden of ter hand te stellen en hij heeft laten blijken dit niet nodig 
  te vinden.
b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BWM Projectsupport gedane aanbiedingen, offerten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en  
  opdrachtgever.
c. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de wederpartij maken geen deel uit van deze overeenkomst en binden BWM Projectsupport niet, tenzij BWM 
  Projectsupport deze deels uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
a. Opdrachtnemer brengt het aanbod/de offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
b. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan 
  de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
c. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 
  opgegeven prijs.
d. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
e. Offertes en aanbiedingen zijn excl. BTW.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten
a. De overeenkomst tussen BWM Projectsupport en wederpartij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door BWM Projectsupport blijkend uit haar 
  schriftelijke bevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de 
  opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat 
  deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te 
  behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtgever op de hoogte worden gehouden over 
  de voortgang van de werkzaamheden.
b. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten.
c. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht.
d. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele afspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke 
  aan opdrachtgever toerekenbaar is.
e. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van opdrachtgever 
  voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van opdrachtnemer.
f. Openbaarmaking en verveelvoudiging. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de 
  gelegenheid te stellen om laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan 
  niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek 
  van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 6: Wijziging / opzegging van de overeenkomst 
a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te 
  wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
b. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden 
  beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
c. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een 
  overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
d. Indien uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht een overeenkomst te ontbinden, 
  zodra de overmacht situatie vier weken heeft geduurd. 
e. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede 
  begrepen het geval, dat [bedrijfsnaam] door een storing van geestelijke of lichamelijke vermogens de opdracht niet meer na behoren kan uitvoeren.
f. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst de uitvoeringstermijn beïnvloed, zal dat niet leiden tot enige aansprakelijkheid voor BWM 
  Projectsupport.
g. Mochten er door wederpartij wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst worden aangegeven welke tot gevolg hebben dat dit een 
  aanzienlijk minderwerk of annulering van de overeenkomst zal opleveren, behoudt BWM Projectsupport zich het recht om een redelijke vergoeding te 
  rekenen voor gederfde inkomsten alsmede de door BWM Projectsupport gemaakte onkosten.

 
Artikel 7: Contractsduur; uitvoeringstermijn 
a. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit 
  of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
b. Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de 
  overeenkomst anders blijkt. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is 
  dit immer een fatale termijn. 
c. Bij overschrijden van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij BWM Projectsupport derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke 
  termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

Artikel 8: Honorarium
a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium 
  overeengekomen. 
b. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. 
c. Het honorarium wordt berekend volgens de overeengekomen tarieven van opdrachtnemer, 
  geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. 
d. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten 
  periodiek in rekening worden gebracht. 
e. Indien BWM Projectsupport door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde 
  hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op 
  basis van de gebruikelijke door BWM Projectsupport gehanteerde honorariumtarieven. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal BWM Projectsupport dit ter 
  goedkeuring van te voren aan de opdrachtgever voorleggen. 
f. Honoraria zijn excl. BTW.

Artikel 9: Betaling
a. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 
b. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever krijgt hiervan een herinnering toegestuurd. Mocht opdrachtgever 
  in gebreke blijven, dan worden er extra administratiekosten met een minimum van € 40 in rekening gebracht. Tevens kan opdrachtnemer over het 
  openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening brengen aan opdrachtgever. Als er sprake is van termijnfacturering dan heeft opdrachtnemer het recht 
  de resterende werkzaamheden op te schorten. 
c. Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door BWM Projectsupport om zijn declaraties te laten voldoen, komen voor de 
  rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
a. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die opdrachtnemer onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale 
  oplettendheid en bij normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden. 
b. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
  1. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van   
    opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
  2. fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden. 
  3. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle 
    uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 
c. De door opdrachtnemer te vergoeden schade is voor de betreffende opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium van opdrachtnemer. 
d. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door het verloop van zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is 
  geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop opdrachtnemer de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft 
  verzonden. 
e. Indien opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden opdrachtnemer 
  van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt. 
f. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door opdrachtnemer ingeschakelde derden. 
g. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 
h. De opdrachtgever heeft een controlerende en eindcontrolefunctie op het tekenwerk, opdrachtnemer is dus nimmer aansprakelijk voor de foute montage, of 
  de gevolgen van een foutieve installatie, dus de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor niet ontdekte onjuistheden, en zijn eigen installatie.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, enz. blijven 
  eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
b. Opdrachtgever is niet bevoegd de door opdrachtnemer geleverde zaken aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
  opdrachtnemer.

Artikel 12: Faillissement, surséance van betaling, liquidatie en beslag
a. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever 
  onmiddellijk opeisbaar. 
b. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of wanneer de 
  andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 13: Bewaarplicht
a. Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 14: Geschillen
a. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
b. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.